ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา (ทั่วประทศ)

ระยะเวลาเปิดรับ 15 - 24 สิงหาคม 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา (ทั่วประทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา (สังกัดกลุ่มศิลปวัฒนธรรม/คณะศิลปศึกษา/วนศ.นครราชสีมา/วนศ.พัทลุง)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 3 อัตรา (สังกัดคณะศิลปวิจิตร/วิทยาลัยช่างศิลป/วิทยาลัยฯาฏศิลปสุโขทัย)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาริหารธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา (สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี/คณะศิลปนาฏดุริยางค์/วนศ.อ่างทอง)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

6. ตำแหน่งบรรณารักษา
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

7. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึดศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาภายในวันที่วันปิดรับสมัครและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

8. ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน
จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่)
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับดียวกัน ในสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2566     ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร