ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

...

(1)  แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓

      download

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

      รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 ครั้งที่ 1

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 ครั้งที่ 1

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 ครั้งที่ 2

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 ครั้งที่ 1

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 ครั้งที่ 2

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 ครั้งที่ 3

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ครั้งที่ 1

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ครั้งที่ 2

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ครั้งที่ 3

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 ครั้งที่ 1

      แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก พ.ศ. 2537

      พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖